FLEKSOFOL (alümin folqalı)

FLEKSOFOL

ƏKSETDİRƏN İZOLYASİYA – enerji təminatının ekoloji cəhətdən perspektivli istiqamətlərindən biridir. FLEKSOFOL kombinasiya edilmiş bir materialdır. Bu bir və ya iki tərəfdən yüksək keyfiyyətli alümin folqaə ya PET-folqa ilə örtülmüş köpükləndirilmiş polietilen qatıdır. Material nazik, əyilgən, yüngül, ekoloji cəhətdən təmizdir. Əksetdirən izolyasiya prinsipi çox sadədir. Istilik şüalanma vasitəsilə ötürüldüyü üçün (şüa istiliyi) onu əksetdirmə vasitəsilə saxlamaq olar.

Əksetdirici element kimi (isti güzgü) cilalanmış alümin folqadan istifadə olunur. Alümin folqa 97%-ə qədər şüa istiliyi əks etdirir ki, bu da metallaşdırılmış nazik təbəqələrdən əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur.beləliklə, istilik izolyasoyası sisteminin ümümi effektivliyi FLEKSOFOL-un tətbiqi ilə 20 – 70% artaraq “termos effekti” yaradır.

FLEKSOFOL – möhkəm və əyilgən materialdır, istənilən səthə asanlıqla yatır, yüksək buxar, istilik, həmçinin səs izolyasiyaedici xüsusuiyyətlərə malikdir və bu xüsusiyyətlər bütün istismar dövründə saxlanılır.

 

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 • Divarların, tavanın, dam örtüyünün, çardaq, mansard və zirzəminin qızdırılması;
 • Boru kəmərlərinin, su təchizatı və istilik sistemlərində qabların və armaturların izolyasiyası;
 • Havaverənlərin izolyasiyası;
 • “İsti döşəmə” sistemlərində izolyasiya;
 • Istilik radiatorlarının arxasının əksetdirən izolyasiyası;
 • Hamam və saunalrda otaqların izolyasiyası;
 • Yeyinti, neft-qaz çıxarma sənayesi sahələrində texnoloji avadanlığın izolyasiyası;
 • Minik və yük maşınlarının banlarının izolyasiyası.

ÇEŞİDLƏR:

 • Bir tərəfdən folqa ilə örtülmüş FLEKSOFOL;
 • İki tərəfdən folqa ilə örtülmüş FLEKSOFOL;
 • Bir tərəfdən folqa ilə örtülmüş, o biri tərfdən isə antiadgezion materiallı yapışqan qatı çəkilmiş FLEKSOFOL;
 • Hamar səthi folqa ilə örtülmüş qabarıq FLEKSOFOL;
 • Qabarıq səthi folqa ilə örtülmüş qabarıq FLEKSOFOL.

FLEKSOFOL istilikvericisinin əsas texniki xarakteristikası

Adı

Ölçü vahidi FLEKSOFOL
Bir tərəfdən folqa ilə örtülmüş İki tərəfdən folqa ilə örtülmüş Bir tərəfdən folqa ilə örtülmüş, o biri tərfdən isə antiadgezion materiallı yapışqan qatı çəkilmiş

Səthin istilik əksetdirmə əmsalı, az olmayaraq

% 90 90 90

Səthin optik əksetdirmə əmsalı, az olmayaraq

% 97 97 97

Tətbiq temperaturu, t

°C от -60 до +100
Köpüklü polietilenin istilikkeçirmə əmsalı, 20 ° C-də 1, az olmayaraq
-quru şəkildə
- istismar şəraitində A
- istismar şəraitində B
Vt/m °C

0,037
0,037
0,038


0,038
0,038
0,039


0,038
0,038
0,039

Xüsusi çəki ( 4 mm qalınlıqda)

Kq/m2 44±10 54±10 74±10

Həcmünə görə su udma, az olmayaraq

% 0,70 0,60 3,50

Möhkəmliyin dinamik modulu, Еq
- 2 KPa ağırlıq altında
- 5 KPa ağırlıq altında

MPa 0,26
0,77
0,39
0,72
0,26
0,77
Nisbi sıxılma , Еq
- 2 KPa ağırlıq altında
- 5 KPa ağırlıq altında
MPa 0,09
0,20
0,03
0,12
0,09
0,20
İstilik mənimsəmə əmsalı (24 saat ərzində) , S Vt/m2°C 0,51 0,45 0,51

Buxar keçirmə, az olmayaraq

Mq/mç Pa 0,001 0,001 0,001

Sıxılma zamanı möhkəmlik həddi, az olmayaraq

MPa 0,035 0,035 0,035

Səs udma, az olmayaraq

dB (A) 32 32 32
Xüsusi istilik tutumu, R m 2°C/Vt 1,95 1,95 1,95